Jaarrekening en financiële rapportages

Wij geven u een helder beeld van uw huidige situatie, maar wij geven ook aanbevelingen voor de toekomst. Visie, kwaliteit en onafhankelijkheid zijn sleutelwoorden binnen De Jel adviseurs.

Samenstellen van jaarrekeningen
Het samenstellen van jaarrekeningen vormt een onderdeel van onze werkzaamheden. In veel gevallen is er geen sprake van een wettelijke verplichting de jaarrekening te laten controleren. Voor de eenmanszaak, de vennootschap onder firma en de kleine rechtspersoon (bijvoorbeeld een besloten vennootschap met een balanstotaal van niet meer dan € 6 miljoen, een netto-omzet van maximaal € 12 miljoen en tot 50 werknemers; deze eisen gelden vanaf boekjaar 2015) kan meestal worden volstaan met het samenstellen van een jaarrekening.

Bij een door De Jel adviseurs samengestelde jaarrekening bent u verzekerd van een vakbekwaam en op zorgvuldige wijze opgestelde jaarrekening. Ook besteden wij de nodige aandacht aan extra informatie en de presentatie van het rapport. De specifieke eigenschappen en bijzonderheden van uw onderneming worden zoveel mogelijk tot uiting gebracht. De jaarrekening wordt uitgebreid met u besproken. Wij hebben uw cijfers geanalyseerd en informeren u hierover via kengetallen, kasstroom- en meerjarenoverzichten, enz. alsmede beschikbare branche-informatie.
Een adequaat samengestelde jaarrekening is van groot belang; niet alleen voor u als ondernemer/directeur-eigenaar, maar ook voor overige belanghebbenden van de onderneming. Overige belanghebbenden zijn bijvoorbeeld overige aandeelhouders, (externe) financiers, leveranciers, afnemers en de Belastingdienst.

Beoordelen van jaarrekeningen
Beoordelingsopdrachten voeren wij uit bij opdrachtgevers die niet verplicht zijn hun jaarrekening te laten controleren, maar die toch een deskundig en onafhankelijk oordeel over de betrouwbaarheid van de jaarrekening wensen c.q. dienen te overleggen aan derden. De diepgang van de werkzaamheden is minder groot en het zekerheidsniveau van de uitkomsten is derhalve lager dan bij een controleopdracht.

Voorts
Wij worden graag gezien als uw kritische sparringpartner, aan wie u plannen en ideeën voorlegt voor een verstandige reactie. Wij spreken uw taal en denken actief mee. Of het nu gaat om verbetering van uw bedrijfsvoering, het aangaan van samenwerkingsverbanden, investeringstrajecten of andere zaken die uw aandacht vragen.

Het spreekt voor zich dat ook het vervaardigen van tussentijdse rapportages, begrotingen en prognoses tot ons werkterrein behoort. U wilt immers ook periodiek beschikken over actuele en juiste informatie. Belangrijke informatie die u onder meer inzicht verschaft in mogelijke kansen en bedreigingen, bevestigt of de door u ingeslagen weg de juiste is of juist aanleiding geeft tot bijsturing.
Kortom, accountancy speelt een belangrijke rol in uw bedrijfsvoering. Wij zijn u graag van dienst.

Binnen de discipline accountancy kunt u denken aan de volgende niet-limitatieve werkzaamheden:

  • samenstellen van (deponerings)jaarrekeningen
  • beoordeling van jaarrekeningen
  • samenstellen van management- en tussentijdse rapportages
  • financiële verslaglegging
  • analyse en interpretatie van administratie en jaarrekeningen
  • opstellen van begrotingen en (liquiditeits)prognoses
  • algemeen bedrijfseconomisch advies en begeleiding bij investeringen en financieringen
  • opstellen en begeleiden van ondernemingsplannen, kredietaanvragen, enz.
  • ondersteuning administratieve organisatie en automatisering


Voor meer informatie of het maken van een vrijblijvende afspraak kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier. U kunt ons ook bellen of e-mailen.