Identificatie/meldplicht

De Jel adviseurs moet onder meer voldoen aan de voorschriften van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Deze wetgeving (gebaseerd op een Europese richtlijn) heeft tot doel om witwassen van criminele gelden en financiering van terrorisme te bestrijden.

De Wwft vervangt sinds 1 augustus 2008 de Wet Identificatie bij Dienstverlening (WID) en de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties (Wet MOT).

Identificatie
De Jel adviseurs is als gevolg van Wwft verplicht om, voorafgaand aan bepaalde dienstverlening, de cliënt en, in geval van een rechtspersoon, de uiteindelijk belanghebbende te identificeren.

De wettelijke verplichting betekent onder meer dat identificatie van onze cliënten voor aanvang van de dienstverlening eenmalig dient plaats te vinden:

  • bij rechtspersonen (B.V., N.V., stichting): onder meer met behulp van een origineel uittreksel uit het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel en een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de vertegenwoordiger(s) van die rechtspersoon
  • bij natuurlijke personen (particulier, eenmanszaak, VOF en CV): met behulp van een kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart)

Bij aanvang van onze werkzaamheden wordt u gevraagd bovengenoemde gegevens te verstrekken.

Meldplicht
Voorts zijn wij op grond van de Wwft verplicht om een (voorgenomen) ongebruikelijke transactie te melden aan de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland).

De Wwft is onder meer van toepassing in het geval een cliënt aan ons advies of bijstand vraagt over:

  • het aan- of verkopen van onroerende zaken
  • het oprichten of beheren van vennootschappen, rechtspersonen of soortgelijke lichamen, waaronder begrepen advisering over juridische vormgeving
  • het aan- of verkopen dan wel overnemen van ondernemingen
  • werkzaamheden op fiscaal gebied
  • het optreden in naam en voor rekening van een cliënt bij enigerlei financiële of onroerendezaaktransacties

Wat betekent dit voor u?
Wij zijn ervan overtuigd dat er niets in onze (vertrouwens)relatie zal veranderen.

Van u wordt verwacht dat u zich tegenover ons legitimeert. Van ons wordt niet verwacht dat wij optreden als een opsporingsambtenaar. In het kader van de Wwft zijn wij alleen verplicht ongebruikelijke transacties te melden voor zover wij die tegenkomen, in het kader van onze normale werkzaamheden.